1. Partijen en voorwerp

Goditso (hierna "Goditso" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Kunnenbergstraat 56

KBO/BTW: BE0746 719 757
E-Mail: info@goditso.be

Goditso stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.goditso.be, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Goditso.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Goditso alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Goditso verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

Goditso is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Goditso zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Goditso, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Goditso opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Goditso, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes: Het gebruik van de site, het aanmaken van een account en het plaatsen van bestellingen door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens.

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Het verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.
Het toezenden van nieuwsbrieven.
Het verbeteren van de gebruikservaring.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Goditso de volgende persoonsgegeens verzamelt en verwerkt:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Locatie gegevens
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
E-mailadres
Gegevens met betrekking tot u activiteit op deze website
Type apparaat waarmee u onze site bezoekt

Goditso verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

 

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Goditso. Elke overeenkomst die Goditso en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Goditso, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar.

 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Goditso voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Goditso voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Goditso, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Goditso zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 

8. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes
Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker. Cookies kunnen ook worden geinstalleerd door derden met wie Goditso samenwerkt. Sommige van de cookies die gebruikt worden door Goditso zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Goditso op de Site:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Goditso ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal).

c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt: functionele cookies: alleen tijdens de sessie

d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert. Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar. Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s): Voor Gebruikers met een browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-fag
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl-fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr CA

 

9. Wijziging van het Privacybeleid

Goditso behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

 

10. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@goditso.be